Adrian Lipa, Zasoby endogeniczne w rozwoju regionu świętokrzyskiego na przykładzie przedsiębiorczości

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań – Kielce 2021
Format 24x17 cm
ISBN 978-83-66666-55-5
ISBN 978-83-961177-2-4
ss. 242

język: polski

Książka we współwydaniu Wydawnictwa Rys i Wydawnictwa Ipso Facto

Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie pomysłu w celu osiągnięcia korzyści na rynku. Przedsiębiorczość to sposób działania polegający na skłonności do podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Według P. Druckera przedsiębiorczość należy postrzegać nie tylko jako cechę przedsiębiorców, przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych, ale również poprzez innowację, która jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość to pojęcie o charakterze interdyscyplinarnym, które ma istotne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Zagadnienia związane z przedsiębiorczością podejmowane są przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomia, nauka o zarządzaniu, socjologia, prawo, psychologia, pedagogika oraz etyka. Cechuje je wieloaspektowość i złożoność. Różnorodność podejść badawczych, źródeł danych, wykorzystywanych metod oraz przede wszystkim złożoność i wielostronność omawianej tematyki zachęcają do podjęcia badań w tym zakresie.
Obiekt zainteresowania autora stanowią regiony, a w szczególności województwo świętokrzyskie. Wśród elementów warunkujących rozwój regionu S. Korenik wyodrębnił m.in. kapitał ludzki, zaplecze innowacyjne, przedsiębiorczość, infrastrukturę transportową i komunikacyjną, dobre warunki życia i walory krajobrazu, jakość administracji regionalnej. S. Korenik wskazuje także na proces zagęszczania działalności gospodarczo-społecznej wokół aktywnych ośrodków gospodarczych i zanikanie tej działalności wraz z oddalaniem się od nich. Podkreśla ponadto, że dysproporcje w poziomie rozwoju stanowią zjawisko naturalne i ważniejsze staje się wspieranie postępu poszczególnych regionów według własnego, dopasowanego do ich możliwości tempa, niż niwelowanie różnic pomiędzy regionami za wszelką cenę.
Przedmiotem badań jest zróżnicowanie przedsiębiorczości województwa świętokrzyskiego, która przyczynia się do dysproporcji rozwoju województwa oraz stanowi przeszkodę w stałym i spójnym rozwoju. Okres badawczy obejmuje lata 2009–2017 tak, aby poddać obserwacji najnowsze trendy, bowiem wówczas przestrzeń staje się coraz bardziej otwarta. Oznacza to, że elementy niektórych zasobów będą szczególnie uwrażliwione na działanie czynników zewnętrznych zlokalizowanych w obszarach sąsiednich. Równocześnie konkurencyjność regionów, bez względu na to jak się ją definiuje, zawsze ma co najmniej jeden cel, a mianowicie zatrzymanie zasobów na danym terenie. Powinno to doprowadzić do zahamowania darmowego „eksportu” wysokiej jakości zasobów pracy, kapitałów inwestycyjnych i pozostałych szczególnie wartościowych elementów zasobów do innych regionów.

(ze Wstępu)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (188.1 KB)

Polecane produkty