Ewa Nowak-Pasterska, Antroponimia złotników poznańskich XVI-XVIII wieku. Studium onomastyczno-kulturowe

  • egz.
  • Cena netto: 57,14 zł 60,00 zł

Wydanie I,
Poznań 2020
Format 24x17 cm
ISBN 978-83-66666-04-7
ss. 374

język: polski

Praca Ewy Nowak-Pasterskiej sytuuje się w obszarze badań nad historyczną antroponimią Polski, badań o ugruntowanej pozycji, posiadających już bardzo obszerną bibliografię przedmiotową i podmiotową. Efektem tego jest przenoszenie uwagi badaczy ze zjawisk ogólnych ku problemom szczegółowym, ujęcia wykorzystujące dodatkowe konteksty interpretacyjne (np. badawcze socjo- czy etnolingwistyki) czy wreszcie – jak ma to miejsce w recenzowanej pracy – przyjęcie w badaniach perspektywy glokalnej (poznańskiej) i jej odniesienie do zjawisk onimicznych o szerszym zasięgu.
Za przedmiot swoich obserwacji Autorka obrała antroponimy identyfikujące poznańskich złotników, wyekscerpowane z dokumentów cechowych, a poddane introspekcji z uwzględnieniem instrumentarium onomastyki kulturowej. Praca wpisuje się w prowadzone na poznańskiej polonistyce badania nad antroponimią mieszkańców Poznania w XVI-XVIII wieku i stanowi ich kontynuację, co z jednej strony było pewnym ułatwieniem, gdyż zasadnicze szlaki badawcze zostały już „przetarte”, z drugiej strony postawiło przed autorką trudne zadanie – opowiedzenia antroponimicznej historii mieszczan poznańskich w sposób odmienny od autorek wcześniejszych opracowań. Ta opowieść była możliwa dzięki zwróceniu uwagi na poznańskich złotników i nazwiska identyfikujące mistrzów cechu.
Autorka sięga po narzędzia badawcze onomastyki kulturowej, a przyjęcie szerokiego, nowoczesnego kontekstu interpretacyjnego pozwoliło wskazać wiele interesujących tropów interpretacyjnych oraz hipotez dotyczących kulturowych, symbolicznych i materialnych wartości danej wspólnoty komunikacyjnej obserwowanej przez pryzmat identyfikującej ją antroponimii.
Badania Ewy Nowak-Pasterskiej stanową ważny przyczynek do dalszych studiów nad historycznym antroponomastykonem Polski w kilku komplementarnych ujęciach: glokalnym, socjoonomastycznym oraz konfrontatywnym.
(Z reecenzji dr hab. prof. UAM Magdaleny Graf)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (319.6 KB)

Polecane produkty