Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Rys realizuje proces edytorski z zachowaniem przyjętych w naukach humanistycznych standardów etyki publikacyjnej opartych na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE), oraz na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011). Wydawnictwo podejmuje starania celem zapewnienia najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej, zabiega o zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej.

 

Zasady obowiązujące Wydawnictwo

 • Wydawnictwo zachowuje i wymaga zachowania standardów etycznego postępowania przez wszystkie strony uczestniczące w procesie wydawniczym.
 • Stosuje etyczne i sprawiedliwe procedury kwalifikacji, selekcji i opiniowania przyjmowanych do edycji tekstów, zachowując ich jawność i przejrzystość, zabiegając o wysoki poziom intelektualny przyjmowanych do edycji prac.
 • Zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny oraz zachowanie standardów edytorskich.
 • Polityka wydawnicza opiera się na wzajemnym zaufaniu zainteresowanych stron.
 • Wydawnictwo Rys publikuje polsko- i obcojęzyczne recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki. Ponadto prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej.
 • Podstawą do przyjęcia książek do edycji jest ich wartość merytoryczna, znaczenie, oryginalność oraz wkład w rozwój nauki potwierdzone przez niezależnych recenzentów.
 • Wydawnictwo zwraca uwagę, by autorzy powoływali się na źródła, stosując w odpowiedni sposób cytowania, zapożyczenia oraz odwołania.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez autora tekstu zasad etycznych, takich jak: plagiat, autoplagiat, sfabrykowanie danych, ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła) Wydawnictwo odrzuca tekst, informując autora o wyniku postępowania i działaniach redakcji.
 • Wydawnictwo Rys zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
 • Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.
 • Wydawnictwo Rys może przekazywać informacje dotyczące przygotowywanego do edycji tekstu wyłącznie autorowi, recenzentom, redaktorom lub doradcom redakcyjnym. W sytuacji, gdy dostrzeżone zostaną błędy, wydawca zgłasza odpowiednie uwagi autorom.
 • Treść zgłoszonych do edycji prac nie jest udostępniana osobom trzecim, poza recenzentami oraz uczestnikami procesu wydawniczego.
 • W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału, Wydawnictwo Rys nie może go w żaden sposób wykorzystać.
 • Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników.

 

Zasady obowiązujące Autorów

 • Autor jest zobowiązany do przekazania Wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu.
 • Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawne.
 • Autorzy składają oświadczenie, że posiadają prawa autorskie do przekazanej do edycji publikacji.
 • W przypadku prac zbiorowych autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.
 • Autorzy są zobowiązani do poszanowania praw autorskich innych osób i zagwarantowania oryginalności przedkładanego do edycji dzieła.
 • Autorzy zobowiązani są do ujawnienia udziału poszczególnych osób w powstaniu publikacji naukowej.
 • Wszystkie wykorzystane w pracy fragmenty tekstów, ilustracji, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, chronione prawem autorskim, wymagają – wyjąwszy cytowania opatrzone odpowiednim przypisem – dostarczenia przez autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 • Autorzy odpowiadają za treść publikacji. W pracy zbiorowej za treść publikacji odpowiadają wszyscy autorzy, chyba że wyraźnie zaznaczony został podział pracy między poszczególnych autorów. Wówczas każdy odpowiada za treść swojej części pracy.
 • Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.
 • Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej i – jeśli zachodzi taka potrzeba – przygotowuje poprawioną wersję recenzowanego tekstu.

 

Zasady obowiązujące recenzentów

 • Wydawane w Wydawnictwie Rys książki naukowe poddawane są recenzji wydawniczej. Recenzenci dobierani są spośród specjalistów w danej dyscyplinie i tematyce.
 • Przekazanie tekstu naukowego do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w Wydawnictwie.
 • Recenzent, gruntownie zapoznawszy się z recenzowaną publikacją, winien rzetelnie i uczciwie ocenić ją pod względem profesjonalnym, merytorycznym, poznawczym oraz nowatorskim. Recenzent ocenia oryginalność rezultatów, adekwatność wykorzystanych źródeł, poprawność metodologiczną oraz językową.
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i być podpisana przez recenzenta.
 • Niedopuszczalne jest wieńczenie recenzji, w których przeważają zarzuty i krytyka, pozytywną konkluzją. Niedopuszczalny jest emocjonalny, nieobiektywny a zwłaszcza złośliwy charakter recenzji, jak i zamieszczanie w niej nieuzasadnionych pochwał.
 • Osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich relacjach osobistych, ani w stosunkach pokrewieństwa z autorem recenzowanego tekstu.
 • Recenzja powinna kończyć się rekomendacją o przyjęciu (bez zastrzeżeń, po poprawkach redakcyjnych lub zmianach merytorycznych) lub o odrzuceniu pracy.
 • Recenzenci poprzez treść recenzji wpływają na decyzje wydawnicze podejmowane przez Wydawnictwo Rys. W porozumieniu z autorem, wpływają też na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.
 • Recenzje mają charakter poufny i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem osób uczestniczących w procesie wydawniczym.
 • Recenzentowi nie wolno wykorzystywać recenzowanej pracy ani w całości, ani w części do swoich osobistych potrzeb przed jej opublikowaniem.