Stanisław Lipiec, Prawnicy – międzynarodowa praktyka

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2022
Format 24x17 cm
ISBN 978-83-67287-05-0
DOI 10.48226/978-83-67287-05-0
ss. 286

język: polski, angielski

Rynek usług prawniczych w Polsce i całej Unii Europejskiej w XXI wieku bardzo szybko się zmienia. Obecnie coraz częściej świadczy się prawnicze usługi transgraniczne i międzynarodowe, współpracuje się z zagranicznymi prawnikami oraz pracuje się z cudzoziemskimi klientami. Równocześnie zmieniają się warunki pracy prawników w środowisku międzynarodowym, cele świadczenia usług prawniczych  oraz sposoby i formy pracy jurystów. Ostatecznie zaś zmieniają się sami prawnicy, którzy stają się coraz bardziej międzynarodowi.

Badanie pokazuje, że polscy prawnicy bardzo niechętnie integrują się z europejskim rynkiem usług prawniczych: rzadko współpracują z zagranicznymi klientami, nie nawiązują relacji z prawnikami zagranicznymi, nie pracują w innych krajach europejskich oraz są zdystansowani wobec międzynarodowego rozwoju usług prawniczych. Równocześnie międzynarodowy rynek usług prawniczych rzadko znajduje w Polsce swoich odbiorców oraz współpracujących prawników. Polscy prawnicy i cały krajowy rynek usług prawniczych wydają się być mocno odizolowany od umiędzynaradawiającego się europejskiego rynku usług prawniczych. Niewielka zaś liczba polskich prawników pracujących za granicą lub z  cudzoziemcami niechętnie nawiązuje biznesowe powiązania w kraju.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są głównie: wadliwa edukacja prawników w zakresie międzynarodowym, brak staży zagranicznych, skostnienie struktur krajowych samorządów zawodowych, brak sieciowania międzynarodowego, niska integracja polskiego rynku usług z rynkiem innych krajów Unii Europejskiej oraz kulturowy brak potrzeby świadczenia ponadkrajowych usług prawniczych.

Badanie wykonano w latach 2017-2021 metodą wywiadów półustrukturyzowanych (SSI) pośród przedstawicieli rad polskich regionalnych izb adwokatów i radców prawnych a także metodą kwestionariusza ankiety wykonanej na reprezentatywnej próbie polskich adwokatów i radców prawnych. Uzupełnieniem są badania analizy zawartości witryn internetowych polskich prawników oraz badania desk research. Badanie wpisuje się w kanon socjologii prawa. Na podstawie wyników badania zaproponowano zmiany i reformy w polskim prawodawstwie, prawie korporacyjnym, edukacji oraz w codziennej praktyce prawniczej.

 

The legal services market in Poland and throughout the European Union is changing rapidly in the 21st century. Cross-border and international legal services, cooperation with foreign lawyers and collaboration with foreign clients are now increasingly common. Simultaneously, the conditions for lawyers to work internationally, the goals of legal services and the methods and forms of legal work are changing. Finally, lawyers evolve and become more and more international.

The study indicates that Polish lawyers are very reluctant to integrate into the European legal services market: they rarely work with foreign clients, do not establish relationships with foreign lawyers, do not work in other European countries and are distanced from the global development of legal services. Furthermore, the international legal services market rarely finds in Poland clients and associate lawyers. Polish lawyers and the entire domestic legal services market appear to be strongly isolated from the increasingly internationalised European legal services market. However, a small number of Polish lawyers practising abroad or with foreign nationals are reluctant to establish business links in the country.

Reasons for this are mainly: defective education of lawyers in the international field, absence of internships abroad, ossification of structures of national bar associations, no international networking, poor integration of the Polish services market with the market of other European Union countries and cultural lack of need for transnational legal services.

The research was conducted between 2017 and 2021 by semi-structured interviews (SSI) among representatives of the boards of Polish regional bar associations as well as by questionnaire surveys performed on a representative sample of Polish advocates and legal advisers. The study is supported by a content analysis of Polish lawyers' websites and desk research. The study is part of the canon of sociology of law. Based on the research outcomes, changes and reforms are proposed in Polish legislation, corporate law, education, and in day-to-day legal practice.

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce

Załączniki

Zobacz Pobierz
stanislaw-lipiec-prawnicy-miedzynarodowa-praktyka-ksiazka-online.pdf (4.2 MB)
spis-tresci.pdf (171.1 KB)

Polecane produkty