Arkadiusz Jabłoński, Japanese Nominal Elements as Abandoned Parts of Speech

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-43-6
DOI: 10.48226/978-83-66666-43-6
ss. 208

język: angielski, japoński, polski

 

JAPANESE NOMINAL ELEMENTS

AS ABANDONED PARTS OF SPEECH

Despite the (synthetic, agglutinative) morphological characteristics of the Japanese language, widely recognized among linguists, the non-morphological (analytic, isolating) features of its nominal elements are commonly emphasized in the dominant descriptions of its grammar. Japanese nominals are by default described as non-inflected. This is especially striking in comparison with verbal elements, regularly described as inflected (conjugated). This status quo in the grammatical description of Japanese results in difficulties in addressing its morphological features and in the virtual impossibility of comparing its inflecting phenomena with those of other languages. This volume presents several possible reasons for the dominance of the unparadigmatic (as the author calls it) approach, with particular emphasis on the non-morphological Sino- and Anglo-centric descriptions. An analysis of selected, though representative, historical and contemporary works on the grammatical description of Japanese, both morphological and non-morphological, along with their main features and flaws, occupies a substantial part of the monograph. This is supplemented with a proposal for a projected morphological approach to the Japanese nominal phenomena, compatible with the morphological characteristics of the language, with a tentative list of Japanese adnominal markers to be considered as the morphological case markers.

Arkadiusz Jabłoński, dr. hab., holds the post of associate professor in the Institute of Oriental Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. He specializes in general and Japanese linguistics, pragmatics, translation and interpretation studies, cross-cultural communication, and descriptions of Japanese grammar.

 

JAPOŃSKIE ELEMENTY IMIENNE

JAKO CZĘŚCI MOWY POMIJANE W OPISACH GRAMATYCZNYCH

Wbrew (syntetycznej i aglutynacyjnej) charakterystyce morfologicznej języka japońskiego, szeroko uznawanej w kręgach językoznawczych, w dominujących opisach gramatyki tego kodu podkreślane są powszechnie niemorfologiczne (analityczne i izolujące) cechy jego elementów imiennych. Japońskie elementy imienne opisywane są domyślnie jako nieodmienne. W szczególności uderzające jest to w zestawieniu z elementami werbalnymi, zwyczajowo opisywanymi jako odmienne (koniugowane). Taki stan rzeczy w opisach gramatycznych japońszczyzny powoduje trudności w odwołaniu do jej cech morfologicznych i w praktyce uniemożliwia porównanie jej zjawisk fleksyjnych z analogicznymi zjawiskami w innych językach. W publikacji przedstawiono kilka potencjalnych powodów przewagi podejścia nieparadygmatycznego (jak określa je autor), ze szczególnym uwzględnieniem niemorfologicznych opisów o nastawieniu sino- i anglocentrycznym. Analizie wybranych, choć uznawanych za reprezentatywne, historycznych i współczesnych prac zawierających opisy gramatyki japońskiej, zorientowanych morfologicznie i niemorfologicznie, z uwzględnieniem ich głównych cech i niedostatków, poświęcono znaczną część treści monografii. Uzupełniono ją o propozycję zarysowanego ogólnie morfologicznego ujęcia japońskich elementów imiennych, zgodnego z morfologiczną charakterystyką tego języka, z podaniem wstępnej listy japońskich znaczników przyrzeczownikowych, jakie można uznawać za morfologiczne znaczniki przypadków deklinacyjnych.

Arkadiusz Jabłoński, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w językoznawstwie ogólnym i japońskim, pragmatyce, tłumaczeniu pisemnym i ustnym, problematyce komunikacji międzykulturowej oraz w opisie gramatyki japońskiej.

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Interaktywny spis treści publikacji dostępny z menu „Zakładki” Adobe Acrobat oraz ze spisu treści w publikacji udostępnionej online

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (401.1 KB)
arkadiusz-jablonski-japanese-nominal-elements-as-abandoned-parts-of-speech-publikacja-online.pdf (2.1 MB)

Polecane produkty