Wydawnictwo Rys - Tomasz Paluszyński

Dąbrówka, ul. Kolejowa 41
62-070 Dopiewo

tel. 600 44 55 80

mail: rysstudio@o2.pl

www.wydawnictworys.com

NIP 783-128-61-61
REGON 631161708
Konto bankowe: Santander Bank, nr konta 94 1090 1447 0000 0001 2299 8920


Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Rys realizuje proces edytorski z zachowaniem przyjętych w naukach humanistycznych standardów etyki publikacyjnej opartych na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE), oraz na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011). Wydawnictwo podejmuje starania celem zapewnienia najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej, zabiega o zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej.

Zasady obowiązujące wydawnictwo

Wydawnictwo zachowuje i wymaga zachowania standardów etycznego postępowania przez wszystkie strony uczestniczące w procesie wydawniczym.

Stosuje etyczne i sprawiedliwe procedury kwalifikacji, selekcji i opiniowania przyjmowanych do edycji tekstów, zachowując ich jawność i przejrzystość, zabiegając o wysoki poziom intelektualny przyjmowanych do edycji prac.

Zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny oraz zachowanie standardów edytorskich.

Polityka wydawnicza opiera się na wzajemnym zaufaniu zainteresowanych stron.

Wydawnictwo Rys publikuje polsko- i obcojęzyczne recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki. Ponadto prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej.

Podstawą do przyjęcia książek do edycji jest ich wartość merytoryczna, znaczenie, oryginalność oraz wkład w rozwój nauki potwierdzone przez niezależnych recenzentów.

Wydawnictwo zwraca uwagę, by autorzy powoływali się na Ÿródła, stosując w odpowiedni sposób cytowania, zapożyczenia oraz odwołania.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez autora tekstu zasad etycznych, takich jak: plagiat, autoplagiat, sfabrykowanie danych, ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła) Wydawnictwo odrzuca tekst, informując autora o wyniku postępowania i działaniach redakcji.

Wydawnictwo Rys zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.

Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.

Wydawnictwo Rys może przekazywać informacje dotyczące przygotowywanego do edycji tekstu wyłącznie autorowi, recenzentom, redaktorom lub doradcom redakcyjnym. W sytuacji, gdy dostrzeżone zostaną błędy, wydawca zgłasza odpowiednie uwagi autorom.

Treść zgłoszonych do edycji prac nie jest udostępniana osobom trzecim, poza recenzentami oraz uczestnikami procesu wydawniczego.

W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu przesłanego materiału, wydawca nie może go w żaden sposób wykorzystać.

Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników.


Zasady obowiązujące autorów

Autor jest zobowiązany do przekazania Wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu.

Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawne.

Autorzy składają oświadczenie, że posiadają prawa autorskie do przekazanej do edycji publikacji.

W przypadku prac zbiorowych autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

Autorzy są zobowiązani do poszanowania praw autorskich innych osób i zagwarantowania oryginalności przedkładanego do edycji dzieła. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia udziału poszczególnych osób w powstaniu publikacji naukowej.

Wszystkie wykorzystane w pracy fragmenty tekstów, ilustracji, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, chronione prawem autorskim, wymagają – wyjąwszy cytowania opatrzone odpowiednim przypisem – dostarczenia przez autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Autorzy odpowiadają za treść publikacji. W pracy zbiorowej za treść publikacji odpowiadają wszyscy autorzy, chyba że wyraŸnie zaznaczony został podział pracy między poszczególnych autorów. Wówczas każdy odpowiada za treść swojej części pracy.

Autor powinien ujawnić wszelkie Ÿródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej i – jeśli zachodzi taka potrzeba – przygotowuje poprawioną wersję recenzowanego tekstu.


Zasady obowiązujące recenzentów

Wydawane w Wydawnictwie Rys książki naukowe poddawane są recenzji wydawniczej. Recenzenci dobierani są spośród specjalistów w danej dyscyplinie i tematyce.

Przekazanie tekstu naukowego do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w Wydawnictwie.

Recenzent, gruntownie zapoznawszy się z recenzowaną publikacją, winien rzetelnie i uczciwie ocenić ją pod względem profesjonalnym, merytorycznym, poznawczym oraz nowatorskim. Recenzent ocenia oryginalność rezultatów, adekwatność wykorzystanych Ÿródeł, poprawność metodologiczną oraz językową.

Recenzja musi mieć formę pisemną i być podpisana przez recenzenta.

Niedopuszczalne jest wieńczenie recenzji, w których przeważają zarzuty i krytyka, pozytywną konkluzją. Niedopuszczalny jest emocjonalny, nieobiektywny a zwłaszcza złośliwy charakter recenzji, jak i zamieszczanie w niej nieuzasadnionych pochwał.

Osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich relacjach osobistych, ani w stosunkach pokrewieństwa z autorem recenzowanego tekstu.

Recenzja powinna kończyć się rekomendacją o przyjęciu (bez zastrzeżeń, po poprawkach redakcyjnych lub zmianach merytorycznych) lub o odrzuceniu pracy.

Recenzenci poprzez treść recenzji wpływają na decyzje wydawnicze podejmowane przez Wydawnictwo Rys. W porozumieniu z autorem, wpływają też na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.

Recenzje mają charakter poufny i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem osób uczestniczących w procesie wydawniczym.

Recenzentowi nie wolno wykorzystywać recenzowanej pracy ani w całości, ani w części do swoich osobistych potrzeb przed jej opublikowaniem.


Procedura wydawnicza Wydawnictwa Rys

1. Autorzy / redaktorzy zgłaszają publikację do wydania.

2. Wydawnictwo dokonuje przeglądu zgłoszonego tekstu i wstępnej kwalifikacji pracy do edycji, w tym sprawdzenia jej oryginalności przy pomocy oprogramowania antyplagiatowego.

3. Wydawnictwo kieruje publikację do recenzji.

4. Recenzje są przekazywane autorom / redaktorom celem dokonania ewentualnych, wskazanych w nich poprawek.

5. Wydawnictwo podpisuje umowę wydawniczą z autorami / redaktorami publikacji. Umowa zastrzega prawa autorskie, określa specyfikację publikacji oraz koszty edycji.

6. Wydawnictwo wykonuje korektę publikacji i czynności redakcyjne. Praca po korekcie i redakcji zostaje przedłożona autorom / redaktorom do konsultacji oraz akceptacji.

7. Wydawnictwo składa publikację i realizuje – przy konsultacji z autorami / redaktorami projekt okładki.

8. Plik pdf ze złożoną publikacją zostaje przekazany autorom / redaktorom do korekty technicznej.

9. Wydawnictwo nanosi otrzymaną korektę techniczną i przekazuje autorom / redaktorom pdf do ostatecznej akceptacji do druku.

10. Następuje druk i oprawa nakładu.

11. Wydawnictwo przekazuje autorom / redaktorom egzemplarze autorskie.

12. Następuje rozliczenie kosztów edycji.

13. Wydawnictwo rozsyła egzemplarze obowiązkowe do bibliotek wskazanych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 roku.

14. Wydawnictwo rozpoczyna dystrybucję publikacji.

15. Rozliczenie należności z autorami następuje sukcesywnie w miarę postępu sprzedaży.


Procedura recenzji

1. Przedłożona przez autorów / redaktorów do edycji praca jest przekazywana recenzentom, którzy są uznanymi naukowcami w danej dyscyplinie naukowej.

2. Po wyrażeniu przez recenzenta zgody na wykonanie recenzji Wydawnictwo podpisuje z recenzentem odpowiednią umowę.

3. Recenzja jest przekazywana w formie podpisanego przez recenzenta wydruku komputerowego.

4. Praca recenzowana jest przez jednego lub dwóch recenzentów.

5. Określone przez Wydawnictwo zasady etyki jakimi kierować musi się recenzent są podane do jego wiadomości oraz zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa.

6. Po otrzymaniu przez Wydawnictwo pozytywnej recenzji od recenzenta, zostaje ona przekazana autorom / redaktorom, celem odniesienia się do zawartych w niej uwag i dokonania ewentualnych poprawek oraz zmian w pracy.

7. W przypadku negatywnej recenzji, zostaje ona skonsultowana z autorami / redaktorami, a praca skierowana zostaje do ponownej, recenzji realizowanej przez innego recenzenta celem skonfrontowania z uprzednią negatywną opinią. W przypadku ponownej negatywnej recenzji Wydawnictwo odstępuje od edycji pracy.

8. Wydawnictwo rozlicza z recenzentem należność z tytułu zrealizowanej recenzji.