2017_0275_05.jpg
Sonia Szymańska,
Ziemia błogosławiona – ziemia przeklęta. Sienkiewicz, Dygasiński i Konopnicka o polskiej emigracji zarobkowej za Ocean

Wydanie I
Poznań 2017

Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-32-4
ss. 286


Niniejsza praca poświęcona jest literackiemu ujęciu problemu emigracji zarobkowej Polaków za Ocean w drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia. Emigracja ekonomiczna, rozwijająca się masowo od XVIII wieku, swoje apogeum osiągnęła właśnie na przełomie kolejnych dwóch stuleci. Objęła przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Brazylię. O ile badania nad wychodŸstwem politycznym Polaków za Ocean i związaną z nim literaturą prowadzone były na wielką skalę, o tyle zjawisko emigracji zarobkowej i literatura dotycząca tej problematyki wciąż czekają na szczegółowe studia. Dotychczasowe opracowania traktują bowiem to zagadnienie dość wybiórczo, koncentrują się na wybranej perspektywie badawczej (np. historycznej, socjologicznej, politycznej, literackiej), rzadko włączając ją w spojrzenie szersze, interdyscyplinarne. Badania literackie zaś często ograniczają się do skatalogowania i klasyfikacji twórczości pisarzy poruszających tematykę emigracji, nie podejmując jednak próby jej analitycznego i problematycznego opracowania, wskazania relacji pomiędzy poszczególnymi tekstami literackimi. Dlatego w niniejszej pracy akcent został położony na literaturę piękną poświęconą kwestii wychodŸstwa polskiego za Ocean, ujętą w dwóch perspektywach badawczych – historycznoliterackiej i antopologizująco-postkolonialnej. Posłużą one do wskazania zależności pomiędzy wybranymi utworami o tematyce emigracyjnej.


W sprzedaży:
cena: 45,00 zł detal
cena: 35,00 zł dystrybutorzy